Thuy & Jimmy Wedding Log – Maxim’s Restaurant – November 17, 2012